Doradztwo podatkowe – Zakres usług

Ceny transferowe (Transfer pricing)

ofcjalnie ubrania ludzieCeny transferowe

Zasadniczą specjalizacją Kancelarii jest przygotowywanie dokumentacji podatkowych dla podmiotów powiązanych, które popularnie nazywane są „dokumentacjami cen transferowych”.  Stosowanie  odpowiedniej polityki cen transferowych może znacząco wpłynąć na zobowiązania w podatku dochodowym przedsiębiorstw. Ceny transferowe mogą również mieć decydujący wpływ na ostateczny obraz zysków lub strat w poszczególnych częściach przedsiębiorstwa, a ostatecznie także na konkurencyjność wobec innych przedsiębiorstw.

Wielu przedsiębiorców jest nieświadomych jakie czyhają na nich niebezpieczeństwa związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Nie zdają sobie sprawy, że nieznajomość prawa może doprowadzić do poniesienia dotkliwych kar finansowych. Jednym z takich niebezpieczeństw jest brak posiadania w firmie właśnie  dokumentacji cen transferowych. W szczególności nieświadomość dotyczy podatników krajowych, u których łatwo jest być objętym tym obowiązkiem w sytuacji prowadzenia kilku podmiotów gospodarczych.

W przypadku gdy organ podatkowy uzna, że ustalone ceny transferowe są niezgodne z cenami rynkowymi, może dokonać oszacowania faktycznego zysku, jaki osiągnąłby podatnik gdyby stronami transakcji były podmioty niepowiązane.

Polskie przedsiębiorstwa zobowiązane są do przygotowywania dokumentacji podatkowej cen transferowych w przypadku gdy wartość transakcji przekroczy:

 • 100 000 EUR – jeżeli transakcja nie przekracza 20% kapitału zakładowego,
 • 30 000 EUR – w przypadku świadczenia usług, sprzedaży lub udostępnienia wartości niematerialnych i prawnych,
 • 50 000 EUR – w pozostałych przypadkach.

W przypadku, gdy podatnik nie dostarczy dokumentacji w przeciągu 7 dni od daty zażądania jej przez organ podatkowy, to organy podatkowe, w momencie wykazania nierynkowości transakcji, dokonają oszacowania dochodu, a powstała nadwyżka dochodu oszacowanego nad wykazanym podlegać będzie opodatkowaniu stawką sankcyjną w wysokości 50%.

W ramach tej usługi wykonywane są następujące czynności:

 • analiza powiązań pomiędzy podmiotami gospodarczymi,
 • analiza transakcji planowanych lub dokonanych pomiędzy podmiotami uznanymi za powiązane wraz z oceną ich ryzyka,
 • analiza umów zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi na gruncie przepisów podatkowych dotyczących cen transferowych,
 • analiza i ocena istniejących w firmie dokumentacji cen transferowych,
 • przygotowanie dokumentacji podatkowej dla podmiotów powiązanych (cen transferowych),
 • konsultacje, przygotowanie i pomoc we wdrożeniu polityki cen transferowych w firmie.

 

Zakładanie nowych firm

Usługa ta obejmuje pomoc w doborze formy prawnej, która będzie zabezpieczała Państwa interesy, będzie optymalna podatkowo i organizacyjnie oraz w największym stopniu odzwierciedlała relacje pomiędzy wspólnikami w przypadku spółek. Poprzez wnikliwą analizę przedmiotu i formy przedsięwzięcia zaproponowany będzie Państwu  odpowiedni sposób opodatkowania, który ułatwi rozpoczęcie działalności.

Rozwój, przekształcanie i likwidacja podmiotów gospodarczych

W zakres tych usług wchodzi doradztwo i pomoc w przedmiocie przekształcenia Państwa przedsiębiorstwa, żeby mogło się ono w dalszym ciągu dynamicznie rozwijać. W ramach tego katalogu usług możecie mieć również otrzymać Państwo doradztwo i pomoc w zakresie skutecznego zamknięcia działalności gospodarczej lub likwidacji spółki.  W ramach tego jesteście Państwo wyręczeni ze sporządzania dokumentacji i uczestnictwa w procesach zakładania, przekształcenia oraz likwidacji:

 • działalności gospodarczej – osoba fizyczna,
 • spółek cywilnych,
 • spółek osobowych,
 • spółek kapitałowych.

W przypadku zakładania spółek osobowych i kapitałowych w skład usługi wchodzi:

 • przygotowanie projektu umowy spółki,
 • sporządzenie umowy spółki u notariusza,
 • rejestracja spółki w KRS wraz z kompletem dokumentów zgłoszeniowych do US i ZUS.

 

Doradztwo podatkowe – porady, konsultacje, opinie

W ramach niniejszej usługi możecie Państwo otrzymać konsultacje/porady w zakresie:

 • zobowiązań podatkowych,
 • podatku dochodowego od osób prawnych,
 • podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • podatku od towarów i usług,
 • podatku akcyzowego,
 • podatku od czynności cywilnoprawnych,
 • podatku od spadków i darowizn,
 • prawa karnego skarbowego,
 • postępowań podatkowych,
 • podatku od nieruchomości,
 • pozostałe, dotyczące wszelkich obowiązków podatkowych.

Dodatkowe usługi w zakresie doradztwa podatkowego obejmują:

 • Sporządzanie opinii prawnych, opinii podatkowych i przygotowaniu pism,
 • Sporządzanie zapytać do Ministerstwa Finansów o wydanie wiążącej interpretacji podatkowej,
 • Opracowywaniu i wdrażaniu polityki cen transferowych,
 • Przygotowywanie wystąpień do organów podatkowych,
 • Reprezentacja przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi (WSA, NSA).